Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Tặng nhà thơ Phạm Thượng Hiền

                                     Phạm    - Thượng khi quân thật không hay
                                     Thượng- Đế ban cho cái lộc này
                                     Hiền      - Hòa nhân hậu , xây tình nghĩa
                                     Chủ        - Trương đúng đắn , chắc từ đây

                                     Tịch       - Chiếu ngồi chơi , thoáng mây bay
                                      Câu        - Cá Hồ Tây , vui tháng ngày
                                      Lạc        - Thú điền viên , hồn kẻ sỹ
                                      Bộ          - Thơ Hà Nội phải nói hay ./.


                                                               Mê Linh , ngày 22 tháng 02 năm 2012
                                                                            Nguyễn Thanh Tường 
                                                         90 tuổi Câu lạc bộ thơ Huyện Mê Linh - Hà Nội


                                                                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét